Song review – New single

Artist: The Meadows Band
Title: There’s You
Label: SWND (0006)
Country: Wales, UK (2020)
Review by: Leigh Alexandra

Celtic-crossover folk band The Meadows have had an exciting week releasing their new single ‘There’s You’ in their first collaboration with the new SWND label.
The special, peaceful sound that is created by The Meadows has now become instantly recognisable to my ears, yet this song has presented me with a different and fresh perspective to their style, which I love!
My attention was captured by Titania on lead vocals from the opening bar, with the simplicity and raw innocence of her voice accompanied by Fantasia on the piano – who wrote this song. The piano and voice is the perfect combination to stimulate my senses; so this, coupled with the opening lyrics “I’ve been bent and bruised” (a statement I am sure many listeners, including myself can resonate with)… succeeds in doing just that from the very beginning.
I found myself being held in a captivating space for twenty bars of subtle simplicity, wondering when the other pieces of the jigsaw that form this band will be put in place and then; as I closed my eyes to absorb thoughts of a distant lullaby… the tempo changes and the magical infusion of sound is right there; with Melody singing her beautiful harmony and Harvey on the violin – and the jigsaw is complete. This bands’ ability to transport me to a very visual place of serenity and reflection is just sublime and they do this effortlessly through their song writing and the presentation of this fresh yet oh so familiar style – what is their secret I wonder? Just when I thought that the song had ticked every box for me, the middle instrumental section opened up with Melody moving onto the whistle, which is played so cleverly and instantly enchants me with visions of Shepherds walking the Celtic Moors and Eastern woodlands of Native America.

This band of siblings is the perfect example of what can be created when you combine a family bond with excellent musicianship and raw talent. I am excited to see what the future holds for them as they continue to develop and prepare for their next collaboration and studio recording on a song written with Steve Balsamo. The Meadows are certainly not hiding behind long grass… they are blooming from the wilderness and are well deserving of the growing worldwide following.

Download their track now at www.themeadowsband.co.uk

Leigh Alexandra, 18th July.

_______________________________________ Welsh….

Adolygiad cân – Sengl newydd

Artist: The Meadows
Teitl: There’s You
Label: SWND
Gwlad: Cymru, Y DU (2020)
Adolygiad gan: Leigh Alexandra

Mae’r band Gwerin Celtaidd ‘The Meadows’ wedi cael wythnos gyffrous yn rhyddhau eu sengl newydd, ‘There’s You’ yn eu cydweithrediad cyntaf â label newydd SWND.
Mae'r sain arbennig, heddychlon sy'n cael ei chreu gan ‘The Meadows’ bellach wedi dod yn gyfarwydd i'm clustiau, ac eto mae'r gân hon wedi cyflwyno persbectif gwahanol a ffres i'w steil, a rwyf wrth fy modd yn gwrando arni!
Cipiwyd fy sylw gan Titania gyda’i llais arweiniol o’r bar agoriadol, gyda symlrwydd a diniweidrwydd amrwd ei lais yng nghwmni Fantasia ar y piano – Fantasia ysgrifennodd y gân hon. Mae'r piano a'r llais yn gyfuniad perffaith i ysgogi fy synhwyrau; felly mae hyn, ynghyd â’r geiriau agoriadol “Rydw i wedi cael fy mhlygu a chleisio” (datganiad rwy’n siŵr y gall llawer o wrandawyr, gan gynnwys fi fy hun atseinio â)… yn llwyddo i wneud hyn yn union o’r cychwyn cyntaf.
Cefais fy nghadw mewn gofod cyfareddol ar gyfer ugain bar o symlrwydd cynnil, yn meddwl i'm hun, tybed pryd y bydd y darnau eraill o'r jig-so sy'n ffurfio'r band hwn yn cael cyflwno? Yna, wrth imi gau fy llygaid i amsugno mewn meddyliau hwiangerdd bell… mae'r tempo yn newid a dyma’r trwyth hudol o sain yn uno; gyda Melody yn canu ei harmoni hyfryd a Harvey ar y ffidil – a mae'r jig-so yn gyflawn. Mae gallu’r band hon i fy nghludo i le gweledol iawn o heddwch a stâd o fyfyrio yn wych a maent yn gwneud hyn yn ddiymdrech trwy eu cyfansoddiad arbennig a chyflwyniad yr arddull ffres ond eto mor gyfarwydd – beth yw eu cyfrinach tybed? Reit pan feddyliais fod y gân wedi ticio pob blwch i mi, agorodd yr adran offerynnol ganol gyda Melody yn symud i'r chwiban, sy'n cael ei chwarae mewn modd mor glyfar ac yn fy swyno’n syth gyda gweledigaethau o Fugeiliaid yn cerdded y rhostiroedd Celtaidd a choedwig dwyreiniol yr America brodorol.

Mae'r band hwn; sydd wedi’i creu o chwiorydd a’u frawd yn enghraifft berffaith o'r hyn y gellir ei greu pan rydych chi'n cyfuno bond teuluol â cherddoriaeth ragorol a thalent amrwd. Rwy’n gyffrous iawn i weld beth sydd yn eu dyfodol wrth iddynt datblygu a paratoi ar gyfer eu cydweithrediad nesaf ar gân a ysgrifennwyd gyda Steve Balsamo. Nid yw'r band hon yn cuddio y tu ôl i laswellt hir… maent yn blodeuo o'r anialwch ac yn haeddiannol iawn o'r cefnogaeth sy’n tyfu ar ledled y byd.

Dadlwythwch eu trac nawr yn www.themeadowsband.co.uk

Leigh Alexandra, 18fed Gorffennaf.Source